Standardavtale for forbruker av tjenestene MobilMerking og Nøkkelbrikke fra Keyback Nøkkelbrikker AS

Denne avtalen erstatter tidligere standardavtale for forbruker av tjenestene MobilMerking og Nøkkelbrikke fra Keyback Nøkkelbrikker AS fra og med 01.09.2018.

Avtaleparter

Denne avtalen er gjeldene mellom Keyback Nøkkelbrikker AS (Keyback eller selskapet) og forbruker som er registrert som bruker (Abonnenten) av tjenestene MobilMerking eller Nøkkelbrikke (Tjenesten). Deler av avtalen omfatter også den (finneren) som finner, håndterer og leverer objekter som omfattes av Tjenesten, Keyback, politiet, posten eller liknende.

I. Generelt

Avtalen trer i kraft når abonnenten tar i bruk Tjenesten MobilMerke eller Nøkkelbrikke fra Keyback eller når abonnenten har latt seg registrere i Keybacks abonnementsregister. Abonnenten skal gi opplysninger om seg selv på en slik måte at Keyback på en sikker måte kan identifisere Abonnenten som eier av merket objekt. Disse opplysningene omfatter fullt navn, bostedsadresse, postnummer, telefon og mobiltelefonnummer samt e-post adresse. Dersom opplysningene endres plikter Abonnenten å melde disse forandringene til Keyback. Dette kan gjøres ved å kontakte Keyback Kundesenter på tel: 810 33 010 via mail; service@keyback.no eller via vår webtjeneste ; www.keyback.no.

Abonnent og finner godkjenner at personopplysninger som er gitt til Keyback lagres og bearbeides i Keybacks database. Abonnenten godkjenner også at informasjonen kan overføres til, lagres eller bearbeides i annet land. Abonnent og finner gir medhold i å bli kontaktet av Keyback via brev, e-post, telefon, SMS eller annen allmen bruk av metode for kommunikasjon. Keyback får lagre opplysningene så lenge det er behov for det for sikker drift av Tjenesten og av senere loggførings og redegjørelseshensyn. Keybacks abonnementsregister behandles strengt konfidensielt i passordsikrede databaser og opplysningene vil aldri benyttes til annet formål enn Keybacks egen virksomhet.

Keyback plikter å holde opplysninger gitt av Abonnenten hemmelig og utilgjengelig for andre enn de som skal ha legitim tilgang til opplysningene. Keyback forbeholder seg retten til å videreformidle, helt eller deslvis, personopplyningene til posten, myndighetsorganer, banker for betalingsopplysninger eller andre samarbeidspartnere for vasking, oppdatering eller annet som anses viktig for sikker drift av Tjenesten.

For Abonnentens bruk av Tjenesten faktureres en periodisk avgift (årsavgift). Abonneten kan når som helst si opp avtalen ved å gi Keyback beskjed om dette. MobilMerker og Nøkkelbrikker skal ved oppsigelse eller unnlatt betalt årsfaktura returneres til Keyback for Abonnentens bekostning. Innbetalt årsavgift tilbakebetales ikke ved oppsigelse. Dersom årsavgift ikke betales, opphører Keybacks ansvar og Keyback vil slutte å utføre Tjenesten fem (5) dager etter forfallsdato. Keyback har ingen forpliktelser dersom mottatt registreringskort er ufullstendig eller utydelig utfylt eller dersom faktura som følger bestilte mobilmerker eller nøkkelbrikker ikke betales innen forfall. Ved innbetaling må riktig KID være oppgitt. Keyback har ingen forpliktelser dersom betalinger ikke blir registrert pga. manglende eller feil KID eller ved innbetaling av beløp som avviker fra det som er oppgitt av Keyback.

Keyback har fra sin side rett til å si opp avtalen og deretter slutte å utføre Tjenesten :

a. etter betalt avtaletids slutt,

b. dersom Tjenesten etter Keybacks oppfatning misbrukes,

c. dersom Abonnenten merker objekter som etter denne avtalen ikke får merkes,

d. der årsavgift eller annen utestående gjeld til Keyback ikke betales til rett tid.

Der Keyback utfører Tjenesten i enstemmelse med avtalen uten at Abonnenten har betalt årsavgift har Keyback rett til å kreve erstattning av Abonnenten for kostnader knyttet til Tjenesten, samt finnerlønn og en administrativ kostnad i henhold til hva Keyback til enhver tid har fastsatt. Dersom MobilMerke eller Nøkkelbrikke fremdeles benyttes av tidligere Abonnent uten fornyelse av abonnement holdes tidligere Abonnent økonomisk ansvarlig for kostnader knyttet til utførelse av Tjenesten og faktureres dette i form av administrativ kostdnad, finnerlønn eller porto/frakt. Keyback forbeholder seg til enhver tid retten til å ta MobilMerker og/eller Nøkkelbrikker ut av sirkulasjon der de fremdeles benyttes uten fornyet årsavgift og skulle vært returnert. Dersom tidligere Abonnent har fått tilbake merket objekt uten fornyet avtale, og betalt tilsendte etterfakturerte kostnader, vil Keyback anse abonnementet som gyldig igjen. Abonnenten vil da motta årsfaktura ved neste hovedforfall igjen. Dersom Keyback opphører å utføre Tjenesten på grunn av manglende betaling, innebærer dette ikke at Abonnentens betalingsskyldighet for tidligere utført Tjeneste opphører. Oppsigelse av abonnement skal meldes til Keyback skriftlig enten i brevsform, ved bruk av e-mail eller ved å bruke vår webtjeneste ; www.keyback.no. For at abonnementet skal ansees som oppsagt av selskapet, plikter Abonnenten for egen bekostning å returnere Nøkkelbrikke(r) og/eller MobilMerke(r) til Keyback.

II. Særskilte bestemmelser for tjenesten MobilMerking

Keyback utsteder merkeetiketter med nummerering. Etikettene skal festes på mobile verdigjenstander. Hensikten med tjenesten MobilMerking er at merkede mobile verdigjenstander skal kunne spores til rett eier av politiet eller Keyback uten at eier avsløres for finner.

Keyback betaler finnerlønn direkte til finner der denne har gitt ønske om det og gitt fra seg personopplysninger. Finnerlønn betales ikke til objektets registrerte eier eller dennes familie, samboende eller slektninger. Keyback forbeholder seg rett til å nekte å utbetale finnerlønn der det finnes skjellig grunn til å mistenke at eier og finner kjenner hverandre og at hensikten med bruken av Tjenesten er å heve finnerlønn. Finnerlønnens verdi bestemmes til enhver tid av Keyback og utebetales uansett objektets verdi. Krav om høyere finnerlønn får under ingen omstendigheter rettes til Keyback av finner, Abonnent eller opprinnelig hittegodsmottaker. Forekomsten av et merkrav skal ikke være til hinder for at Keyback skal sørge for at registrert eier får tilbake merket objekt.

Ved å bruke Tjenesten MobilMerking kan Abonnenten forvente at Keyback utfører Tjenesten og for Abonnentens regning motta eller hente merket objekt hos finner, politi, foretak eller liknende, eller at Keyback gir fra seg Abonnentens personopplysninger til politiet.

Når registrerte objekter leveres til politiet eller Keyback, eller der finner kontakter Keyback direkte, kontaktes Abonnenten av Keyback eller politiet så raskt som mulig. Fra Keybacks side vil kontakt i første omgang være via telefon eller e-post. Dersom Abonnenten ikke lar seg nå på denne måten, sendes et brev til registrert adresse med vanlig postgang. Keyback har intet ansvar for uavhentede merkede objekter og forbeholder seg retten til å destruere disse etter seks (6) måneder. Keyback forbeholder seg også retten til å nekte å ta i mot merkede objekter som ikke har aktiv registrering eller der Abonnenten har sagt opp abonnementet.

Objekter som er ulovlige eller objekter som krever særskilt tillatelse å eie eller bruke eller som er helsefarlige, inneholder farlige emner, smitte eller avgir farlig stråling, krever kjøle eller fryseforvaring eller som har annen liknende egenskap skal ikke registreres eller merkes med Keyback Mobilmerking. Har slik merking allikevel skjedd er den ugyldig.

Dersom Keyback tar imot slike objekter har selskapet rett til å kvitte seg med dette på høvelig vis og for eiers eller merkede Abonnents regning. Dette gjelder også dersom objektet skades eller avskaffes. Når tjenesten opphører plikter Abonnenten å returnere uanvendte etiketter til Keyback for egen regning og å fjerne merkede objekters merking eller å gjøre denne uleselig.

Keyback har intet ansvar for innleverte eller mottatte objekters tilstand, og Abonnenten godtar at Keyback ikke undersøker objektet mer enn det som er tilstrekkelig for å identifisere eier av dette. Objektet oppbevares innelåst på sikker plass, men Keyback har intet ansvar for skader eller mangler på oppbevart objekt dersom ikke skade eller mangel på dette beror på upålitelig eller dårlig behandling fra Keybacks side. Dersom Keyback allikevel skulle være skyldig i utbetaling av erstattning for skade eller mangel, skal erstattning beregnes ut fra objektets markdedsverdi (ikke nypris). Annen skade en den materielle erstattes ikke.

III. Særskilte bestemmelser for tjenesten Nøkkelbrikke

Keyback utsteder nøkkelbrikker med nummerering. Nøkkelbrikkene skal festes til nøkler. Med nøkler menes såvel enslige nøkler, nøkkelkort eller liknende som knipper eller bunter av nøkler, nøkkelkort eller liknende. Videre ses andre objekter festet til nøkkelbrikken eller nøkelen(e) vekk fra. Har annet objekt enn nøkler blitt merket med nøkkelbrikke, tillempes avtalebestemmelsene i den grad dette ansees som hensiktsmessig etter Keybacks bedømning. Hensikten med tjenesten Nøkkelbrikke er at merkede nøkler skal kunne spores til rett eier av politi eller Keyback uten at eier avsløres for finner.

Keyback betaler finnerlønn direkte til finner der denne har gitt ønske om det og gitt fra seg personopplysninger. Finnerlønn betales ikke til objektets registrerte eier eller dennes familie, samboende eller slektning. Keyback forbeholder seg rett til å nekte å utbetale finnerlønn der det finnes skjellig grunn til å mistenke at eier og finner kjenner hverandre og at hensikten med bruken av Tjenesten er å heve finnerlønn. Finnerlønnens verdi bestemmes til enhver tid av Keyback og utebetales uansett objektets verdi. Krav om høyere finnerlønn får under ingen omstendigheter rettes til Keyback av finner, Abonnent eller opprinnelig finnerlønnsmotager. Forekomsten av et merkrav skal ikke være til hinder for at Keyback skal sørge for at registrert eier får tilbake merket objekt.

Ved å bruke Tjenesten Nøkkelbrikke kan Abonnenten forvente at Keyback utfører Tjenesten og for Abonnentens regning motta eller hente merket objekt hos finner, politiet, foretak eller liknende, eller at Keyback gir fra seg Abonnentens personopplysninger til politiet.

Når registrerte objekter leveres til politiet eller Keyback, eller der finner kontakter Keyback direkte, kontaktes Abonnenten av Keyback eller politiet så raskt som mulig. Fra Keybacks side vil kontakt i første omgang være via telefon eller e-post. Dersom Abonnenten ikke lar seg nå på denne måten, sendes et brev til registrert adresse med vanlig postgang. Keyback har intet ansvar for uavhentede merkede objekter og forbeholder seg retten til å destruere disse etter seks (6) måneder. Keyback forbeholder seg også retten til å nekte å ta i mot merkede objekter som ikke har aktiv registrering eller der Abonnenten har sagt opp abonnementet.

Objekter som er ulovlige eller objekter som krever særskilt tillatelse å eie eller bruke eller som er helsefarlige, inneholder farlige emner, smitte eller avgir farlig stråling, krever kjøle eller fryseforvaring eller som har annen liknende egenskap skal ikke registreres eller merkes med Keyback Nøkkelbrikke. Har slik merking allikevel skjedd er den ugyldig.

Dersom Keyback tar imot slike objekter har selskapet rett til å kvitte seg med disse på høvelig vis og for eiers eller merkede Abonnents regning. Dette gjelder også dersom objektet skades eller avskaffes. Når tjenesten opphører plikter Abonnenten å returnere nøkkelbrikken(e) til Keyback for egen regning.

Keyback har intet ansvar for innleverte eller mottatte nøklers tilstand, og Abonnenten godtar at Keyback ikke undersøker nøklene mer enn det som er tilstrekkelig for å identifisere eier av dette. Nøklene oppbevares innelåst på sikker plass, men Keyback har intet ansvar for skader eller mangler på oppbevarte nøkler dersom ikke skade eller mangel på dette beror på upålitelig eller dårlig behandling fra Keybacks side. Dersom Keyback allikevel skulle være skyldig i utbetaling av erstattning for skade eller mangel, skal erstattning beregnes ut fra objektets markdedsverdi (ikke nypris). Annen skade en den materielle erstattes ikke.

IV. Avsluttende bestemmelser

Keybacks ansvarsområde begrenser seg til Systemet, Mobilmerket og Nøkkelbrikken. Keyback har intet ansvar for verdien av merkede objekter eller ting objektet har verdimessig tilhørighet til. Dersom abonnenten har mistet og ikke fått tilbake nøkler eller objekter med merking, kan Abonnenten kostdnadsfritt få tilsendt nytt MobilMerke eller Nøkkelbrikke ved henvendelse til Keyback. Abonnement kan ikke overdras uten etter avtale med Keyback. Særlig ved overdragelse av merket objekt eller objekt merkede nøkler hører til er det viktig at Nøkkelbrikke eller Mobilmerke ikke overføres til ny eier. Keyback forbeholder seg retten til å sende ut tilbud og eller markedsføring av egen virksomhet til eksisterende og tildligere abonnenter. Keyback forbeholder seg retten til når som helst å endre priser, abonnementsbetingelser og avtalen generelt. Den versjonen av avtalen som finnes på www.keyback.no er den aktuelle. Keyback tar forbehold om trykkfeil.

Standard avtale for forbruker versjon 1.4 – 09/2018

www.keyback.no